Referències

Aïllament tèrmic i seguretat contra incendis en un magatzem de conservació de Mercabarna

Prefire compleix amb el repte de dota un magatzem de conservació d'aliments d'un sistema de control de la temperatura i evacuació de fums SCTEH sense haver de renunciar a un òptim aïllament tèrmic amb exutoris airejadors Prefire Lamilux.

La divisió Prefire Stola projecta la instal.lació d'una línia d'exutoris airejadors CI-System F100 de cúpula opaca amb panell sàndwitch amb alts valors d'eficiència energètica per assegurar el millor aïllament tèrmic.

D'aquesta manera s'adequa l'edifici de conservació a les exigències de seguretat contra incendis amb productes de control de fums certificats segons normes UNE 2355, UNE 23584, i les diverses disposicions de les companyies asseguradores.