Referències

Qualitat i seguretat a Procter & Gamble amb els exutoris F100 Prefire Lamilux

  • some alt
  • some alt

La multinacional americana Procter & Gamble aposta pels exutoris CI-System F100 Prefire Lamilux pel control de fums ja qué són els únics airejadors espanyols que compleixen els seus alts requeriments.

P&G exigeix que els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums estiguin certificats segons Factory Mutual (FM), però, a Europa no existeix cap exutori amb aquesta certificació. Pel que la multinacional va haver de validar els airejadors del mercat segons FM, i els exutoris Prefire Lamilux van ser els únics en complir els alts requeriments.

Els sistemes d'aportació de llum natural amb integració d'exutoris pel control de fums havien de complir els següents requisits, entre d'altres:

  • Disposar de marcatje CE segons UNE EN 12101-2 i segons UNE EN 1873,
  • Prestar alts valors d'aïllament tèrmic i acústic,
  • Ser totalment estanc a l'aigua,
  • Tenir alta resistència a càrregues ascedents, descendents i d'impacte,
  • Reacció al foc,
  • Oferir permeabilitat a l'aire,
  • Aportar transmitància lumínica.